70001921
info@nam.mn
Нэг
ХҮНИЙ ЭРХ, СОЦИАЛ ДЕМОКРАТ ҮНЭТ ЗҮЙЛС
Нэг
ХҮНИЙ ЭРХ, СОЦИАЛ ДЕМОКРАТ ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Хүний эрх, эрх чөлөөг тууштай хамгаалж, зөрчигдөхөөс сэргийлж, үүрэг, хариуцлагаа ухамсарлан иргэдийн хяналт, оролцоог дэмжинэ.

Хүний үндсэн эрхийг бүрэн дүүрэн, бодитой хэрэгжүүлэх улс төр, нийгэм, эдийн засгийн нөхцөлийг бүрдүүлж, хуульчлан хамгаална.

Нийгмийн шударга ёсыг бий болгох, баян хоосны хэт ялгааг арилгахад чиглэсэн дэвшилтэт татварын бодлого хэрэгжүүлнэ.

Эв санааны нэгдэлтэй, чөлөөт, шударга нийгмийг байгуулахын тулд нийгмийн хамгааллын зохистой, үр дүнтэй, үр нөлөөтэй бодлого хэрэгжүүлнэ. 

Эрх мэдлийн давуу байдал үүсгэхгүйгээр төр, хувийн хэвшил, үйлдвэрчний эвлэл зэрэг иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран, нийгмийн бүх талын эрх ашгийн тэнцвэртэй байдлыг хангахад чиглэсэн бодлого хэрэгжүүлнэ.

Хоёр
ЭВ САНААГААР НЭГДСЭН НИЙГЭМ
Хоёр
ЭВ САНААГААР НЭГДСЭН НИЙГЭМ

Нийтийн сайн сайхны төлөө нийгмийн нөөц, баялгийг хуваарилахад төрийн зохицуулалт, иргэний идэвхтэй оролцоог хангаж, иргэн бүрд эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг хүртээмжтэй, чанартай хүргэж байхыг эн тэргүүнд тавина. 

Эрүүл амьралын хэв маягийг дэмжсэн, урьдчилан сэргийлэх нийгмийн эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлнэ. 

Бүгдийг тэгш хамарсан, адил тэгш боломж ойлгосон, чанартай, насан туршдаа суралцахуйц, бүх нийтийн боловсролыг дэмжинэ.

Ажлын байрыг нэмэгдүүлсэн, хөдөлмөрийн харилцаанд ажилтан, ажил олгогчийн эрхийг тэнцвэртэй хангасан, амьдралд хүрэлцэхүйц цалин хөлс бүхий зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжинэ.

Хот, хөдөөгийн харилцан шүтэлцээтэй хөгжлийн бодлого хэрэгжүүлж, амьдралын чанарын ялгааг бууруулна. 

Гурав
ШУДАРГА ЁСНЫ ЗАСАГЛАЛ
Гурав
ШУДАРГА ЁСНЫ ЗАСАГЛАЛ

Хяналт тэнцлийн зарчмыг тусгасан эрх мэдлийн хувиарилалтыг боловсронгуй болгож, хууль дээдлэх ёсыг чанд сахисан, хүний эрх, эрх чөлөөг дээдлэн хамгаалсан парламентын ардчилсан засаглалыг бэхжүүлнэ. 

Нээлттэй, хариуцлагатай, авлигаас ангид засаглалыг төлөвшүүлнэ.

Бүх нийтийн сайн сайхны төлөөх нийгэм, эдийн засгийн бодлого, үйл ажиллагаанд төрийн оролцоог зохистой болгоно.

Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангасан бодлого, эрх зүйн орчин, соёлыг бүрэн төлөвшүүлнэ. 

Цахим хуваагдлыг арилгаж, хүн бүрд хүртээмжтэй цахим шилжилт хийнэ. 

Дөрөв
ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ, ЧАНАРТАЙ ӨСӨЛТ БҮХИЙ ЭДИЙН ЗАСАГ
Дөрөв
ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ, ЧАНАРТАЙ ӨСӨЛТ БҮХИЙ ЭДИЙН ЗАСАГ

Инновац шингээсэн, бүтээмж өндөртэй, өрсөлдөх чадвартай, экспортын чиг баримжаатай, олон тулгуурт эдийн засгийн хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

Шинжлэх ухаан, технологийн ололт, инновац, бүтээмжид суурилсан үндэсний аж үйлдвэрийн чадавхыг нэмэгжүүлнэ. 

Нийтийн сайн сайхныг цаг ямагт эрхэмлэн, тэгш бус байдлыг бууруулах нийгэм-эдийн засгийн бодлогоор чинээлэг дундаж давхаргыг тэлнэ.

Ядуурлыг бууруулах цогц бодлого боловсруулж, орлого хүртээмжийг нэмэгдүүлснээр хүн бүр нийгмийн амьдралд эрх тэгш оролцох боломжийг нээнэ.

Үе хоорондын шударга ёсны зарчмаар нөөц баялгийг ирээдүй хойч үедээ хадгалан үлдээх, гадаад өрийн асуудлаар хойч үедээ дарамт, хохирол учруулахгүй байх бодлого хэрэгжүүлнэ.

Тав
ЭХ ДЭЛХИЙД ЭЭЛТЭЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО
Тав
ЭХ ДЭЛХИЙД ЭЭЛТЭЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

Дэлхийн уур амьгалын өөрчлөлтийг бууруулахад хувь нэмрээ оруулсан ногоон хөгжлийн цогц бодлогыг бүх талаар дэмжинэ.

Үндэсний язгуур соёл, хэл, ёс заншил, нүүдлийн соёл иргэншлийн шилдэг өвийг хадгалан, хамгаалж уламжлан хөгжүүлнэ.

Шинжлэх ухаан, инновацын дэвшлийг нэвтрүүлж, өөрчлөгдөж буй дэлхий ертөнцөд дасан зохицох үндэсний чадавхыг бэхжүүлнэ. Бүтээлч сэтгэлгээ, бүтээлч хөдөлмөрийн үнэ цэнийг өсгөж, оюуны хөгжлийг эн тэргүүнд тавина. 

Хүн төрөлхтний оршихуйн үндэс болсон байгаль орчноо унаган төрхөөр нь хойч үедээ өвлүүлэхийг зорино.

Экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалсан хөдөө аж ахуй, хариуцлагатай аж үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ.

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.