Хяналтын eрөнхий хороо
БАНЗРАГЧ

Самдан БАНЗРАГЧ

Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Мэргэжил: газар зохион байгуулагч инженер

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Бусад
УТК, ТЭЗИХ, НЭЗХУХ
мэргэжилтэн хэлтсийн дарга
1982-01-01 — 1990-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
даргын зөвлөх
2007-01-01 — 2011-01-01
— Төрийн албанд
Гадаад Харилцааны яам
консул зөвлөх хэлтсийн дарга
2003-01-01 — 2019-01-01
— Төрийн албанд
дарга
1992-01-01 — 1996-01-01
— Бусад
БОХУХ, БОЯ
дэд дарга тэргүүн дэд сайд
1990-01-01 — 2003-01-01
— Төрийн албанд
Рефрент
2019-01-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.