Ажлын алба
БАТ-ЭРДЭНЭ

Ганбаатар БАТ-ЭРДЭНЭ

Сан хөрөнгийн газрын дарга
Мэргэжил: Нягтлан бодогч, татварын байцаагч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
БИНТКО ХХК
Гүйцэтгэх захирал
2012-07-01 — 2013-07-01
— Төрийн албанд
ТЗҮААЭГ, Санхүүгийн хэлтэс
Шадар сайдын багцын ня-бо
2010-07-01 — 2012-07-01
— Бусад
МАН-ын УЗ-СХХ
Нягтлан бодогч
2005-07-01 — 2010-07-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.